Perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot 

Asianajotoimisto Juhani Seppäsen palveluihin kuuluvat olennaisesti perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät asiat. 

Elämän merkittäviin tapahtumiin liittyy paljon erilaista oikeudellista sääntelyä. Lapsen syntymä, avioliitto tai -ero, ikääntyminen tai läheisen poismeno ovat juuri tällaisia asioita. Otan vastaan kaikki perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät toimeksiannot, sillä niissä minulla on vahva osaaminen. Laadin mm. avioehtosopimukset, ositussopimukset, perukirjat, perinnönjakosopimukset, testamentit ja edunvalvontavaltakirjat sekä toimin oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana. Avustan ositusta ja omaisuuden erottelua sekä perunkirjoitusta ja perinnönjakoa koskevissa toimituksissa. Hoidan myös avioeroon, lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen ja tapaamisoikeuksiin sekä jäämistöihin liittyvät oikeusprosessit. 

Testamentit 

Testamentin voi tehdä yleensä vasta täysi-ikäisenä. 15-vuotias voi kuitenkin tehdä testamentin omaisuudesta, jonka on työllään ansainnut. Testamentin tekijällä tulee olla asiasta riittävä ymmärrys eli hänellä ei saa olla sellaista sieluntoiminnan häiriötä, joka estäisi häntä ymmärtämästä, mitä on tekemässä. 

Testamentit jaetaan yleistestamentteihin ja erityistestamentteihin eli legaatteihin. Yleistestamentissa testamentin tekijä määrää koko omaisuutensa tai määrätyn murto-osan siitä tietylle henkilölle. Yleisjälkisäädöksen saajasta tulee kuolinpesän osakas, joka muiden osakkaiden, kuten lesken ja rintaperillisten kanssa, osallistuu kuolinpesää koskevaan päätöksentekoon. 

Erityistestamentissa testamentin tekijä taas määrää joitakin tiettyjä esineitä (irtaimistoa tai kiinteistöjä) tai määräsumman rahaa testamentin saajalle. Erityistestamentin eli legaatin saaja ei ole testamentin tekijän kuolinpesän osakas eikä osallistu pesän hallintoon. Vastaavasti hänen oikeutensa toteutetaan jakamattomasta pesästä "päältä" eli ennen perinnönjakoa. 

Testamentit tai tarkemmin sanottuna testamenttimääräykset voidaan jaotella myös sen mukaan, millaisen oikeuden ne saajalleen tuovat. Tämän mukaisesti voidaan erottaa täysi omistusoikeustestamentti, rajoitettu omistusoikeustestamentti, käyttöoikeustestamentti, hallintaoikeustestamentti ja tuotto-oikeustestamentti. 

Laadin testamentit ja annan oikeudellista neuvontaa testamentti- ja muissa jäämistöasioissa sekä jäämistösuunnittelussa. Hoidan myös testamentteja koskevat oikeudenkäynnit.

Perunkirjoitukset 

Perunkirjoitus on toimitettava sen jälkeen, kun Suomessa asunut henkilö on kuollut. Se on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta, mutta verohallinnolta on mahdollista anoa jatkoaikaa. Perunkirjoituksen toimittajina tulee lain mukaan olla kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on mm. arvioida omaisuuden arvo ja merkitä se perukirjaan. 

Uskotuilla miehillä ei ole pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia, mutta ammattitaidottomien henkilöiden toimittamasta perunkirjoituksesta saattaa seurata ongelmia tulevassa perinnönjaossa tai omaisuutta myytäessä tai vaikkapa perintö- ja luovutusvoittoverojen osalta. Koska nämä ongelmat useinkin realisoituvat merkittävinä taloudellisina menetyksinä, kannattaa teidän aina kääntyä asiantuntijan puoleen. Perunkirjoitusvaiheessa on mahdollista vaikuttaa paitsi tulevaan perinnönjakoon myös tuleviin veroseuraamuksiin. 

Toimitan perunkirjoituksia sekä avustan ja edustan niissä sekä annan niihin liittyvää oikeudellista neuvontaa. 

Perinnönjaot 

Autan teitä kaikissa perintöasioissa, halusittepa sitten laatia perinnönjakosopimuksen tai tarvitsette muuta asiantuntija-apua kuolinpesän osakkaana. 

Mikäli kuolinpesässä on useampia osakkaita, heidän välillään toimitetaan perinnönjako. Siitä on aina laadittava asiakirja. Perinnönjakosopimukset on osakasten allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Jos osakkaat eivät pääse sopimukseen perinnönjaosta, on kuolinpesään määrättävä pesänjakaja, joka toimittaa perinnönjaon. Usein on samalla määrättävä pesänselvittäjä, jonka tehtävänä on saattaa kuolinpesä jakokuntoon. Pesänselvittäjän ja -jakajan määrää osakkaan tai muun siihen oikeutetun hakemuksesta perittävän viimeisen kotipaikan käräjäoikeus. 

Laadin perinnönjakosopimuksia sekä avustan ja edustan perinnönjaoissa sekä toimin kuolinpesissä pesänselvittäjänä ja -jakajana ja annan perinnönjakoihin liittyvää oikeudellista neuvontaa sekä hoidan niihin liittyvät oikeudenkäynnit. 

Avioehtosopimukset 

Avioliiton solmiminen vaikuttaa puolisoiden taloudellisiin ja erityisesti varallisuutta koskeviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Käytännössä avioliitto tarkoittaakin merkittävää taloudellista ja varallisuusoikeudellista suhdetta, joka puretaan avioliiton päätyttyä. Avioehtosopimuksella voitte yhdessä puolisonne kanssa vaikuttaa siihen, millainen varallisuusoikeudellinen suhde välillänne on. Avioehtosopimus on tiukan määrämuotoinen. Muotomääräysten noudattamatta jättäminen tekee koko asiakirjasta merkityksettömän. 

Laadin avioehtosopimukset ja hoidan niiden rekisteröinnit sekä annan oikeudellista neuvontaa aviovarallisuussuhteisiin liittyen. 

Ositussopimukset 

Jos avioliittonne on päättynyt eroon ilman avioehtoa, tulee teidän ja puolisonne välillä toimittaa omaisuuden ositus ja yhteisomistussuhteen purkaminen. Omaisuuden osituksessa jaetaan aviopuolisoiden varat ja sovitaan velkavastuusta. Mikäli teillä ja puolisollanne on avio-oikeuden poissulkeva avioehto, tulee välillänne toimittaa omaisuuden erottelu ja yhteisomistussuhteen purkaminen. Ositus ja omaisuuden erottelu voidaan hoitaa osakkaiden välisellä sopimuksella tai jos sopimusta ei synny, käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan toimesta. 

Laadin ositus- ja/tai omaisuuden erottelusopimukset sekä toimin pesänjakajana ja olen apunanne osituksessa ja/tai omaisuuden erottelussa muutenkin sekä annan niihin liittyvää oikeudellista neuvontaa sekä hoidan osituksiin liittyvät oikeudenkäynnit. 

Edunvalvontavaltuutus 

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Valtuutus tehdään kirjallisesti sille säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. 

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. 

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut. Valtuutettu voi pyytää vahvistamista, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta. Myös jo vahvistetun valtuutuksen mahdollinen peruutus on vahvistettava maistraatissa. 

Laadin edunvalvontavaltakirjat ja avustan niiden vahvistamisessa sekä muissa edunvalvontavaltuutusta koskevissa asioissa. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää perhe- ja perintöoikeudesta! 


 

Yhteydenottolomake

Kysy lisää palveluista tai jätä yhteydenottopyyntö. Palaan asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse